h

Kom in actie voor werknemers Prins Dokkum

29 april 2013

Kom in actie voor werknemers Prins Dokkum

De strijd bij Prins in Dokkum gaat door. Anne van Dijk van FNV bondgenoten en zijn collega van het CNV strijden samen met de werknemers en niet te vergeten de partners van de werknemers voor behoud van een stuk werkgelegenheid in Noord Friesland. Vooral de manier waarop het bedrijf door de buitenlandse investeerder is uitgekleed om aannemelijk te maken dat er geen winst wordt gemaakt is stuitend. Daar moeten we met elkaar tegen in actie komen!

Steun de werknemers van Prins Dokkum en andere concern bedrijven tegen het afdanken van werknemers als nummers vanwege concern stratego.

Prins Dokkum is een fabriek die vangrails en andere wegenbeveiliging maakt. In 2010 is het bedrijf overgenomen door het Noorse Saferoad concern. Het bedrijf zou zelfstandig blijven, er zou voldoende eigen vermogen in gezet worden, de markt zou niet beperkt worden. Het concern heeft sindsdien meerdere bedrijven overgenomen in Duitsland en Polen. Prins Dokkum presteert beter dan die andere bedrijven. Het concern heeft ondanks beloften bij de overname de markt voor Prins Dokkum beperkt. Ook is de belofte, voldoende eigen vermogen, niet waargemaakt. Het concern (moest zich) stelde zich, ter compensatie van het geringe eigen vermogen, garant tot 2014 voor alle rechtshandelingen bij Prins Dokkum. De garantstelling blijkt overigens – althans volgens de directie – niet te gelden voor het tot stand brengen van een fatsoenlijk Sociaal Plan.

Dreiging productie te stoppen (gevolg 34 ontslagen) zonder goede redenen.
Ondanks dat Prins Dokkum goed draaide, wordt nu Prins Dokkum met sluiting bedreigd. De werknemers verzetten zich daartegen omdat er geen goede redenen voor zijn. Er is geen plan waaruit blijkt dat producten elders goedkoper en beter gemaakt kunnen worden. Integendeel. Elders produceren is duurder. De directie heeft - door afdracht van managementkosten, door de machines 10 x zo duur te maken, door het in rekening brengen van de koopprijs die als lening afbetaald moet worden, door rente in rekening te brengen - geprobeerd aannemelijk te maken dat er geen winst gemaakt wordt. Ondanks alles zijn er wel voldoende orders. Volgens de directie brengen die orders echter maar de helft op. Drie keer raden wie de orders heeft afgesloten. Juist, de directie. Die orders moeten natuurlijk wel geleverd worden ongeacht of de productie sluit of niet. Het is duidelijk, de werknemers van Prins Dokkum moeten bloeden voor concern stratego. Kennelijk heeft Saferoad niet een fabriek willen kopen in 2010 maar alleen maar markt. Iets wat later ook gezegd werd door iemand van het concern.

Medezeggenschap vleugellam door ontbreken beroepsrecht.
De medezeggenschap, de PVT (OR voor bedrijven met werknemers tussen 10 en 50), heeft de reorganisatie beargumenteerd afgewezen. Helaas heeft een PVT veel minder bevoegdheden dan een OR. Een misstand in de wet op de ondernemingsraden die opgelost zou moeten worden door de politiek. Een PVT moet ook beroepsrecht hebben net als een OR. De noodzaak, het recht op medezeggenschap te waarborgen, houdt niet op als een bedrijf kleiner is dan 50 werknemers.

Sociaal Plan door directie getorpedeerd.
Onderhandelingen over een Sociaal Plan, zijn getorpedeerd door de directie. Een beginselovereenstemming met vakbonden (gesteund door de leden; bijna alle werknemers zijn lid) is door de directie teruggedraaid door achteraf onmogelijke eisen te gaan stellen. Eisen zoals werknemers mogen geen verweer bij het UWV voeren tegen de ontslagvergunning die de directie heeft aangevraagd. Een eis die ook bijzonder is omdat de directie zegt er van overtuigd te zijn dat het UWV de ontslagvergunning zal verlenen. Ook eist de directie, achteraf, dat vakbonden akkoord moeten gaan met de omstreden sluitingsplannen. Een rare eis, omdat van meet af aan duidelijk is dat directie en concern diametraal tegenover PVT en vakbonden staan. Vakbonden hebben de directie laten weten dat de acties doorgaan totdat er wel een fatsoenlijk Sociaal Plan is en dat het recht van verweer niet beknot kan worden.

Ontslagprocedure en toetsing noodzaak reorganisatie.
Momenteel loopt de hoor- en wederhoorprocedure bij het UWV over de aangevraagde ontslagvergunning. De werknemers betalen overigens voor die procedure met een maand van hun opzegtermijn. In de beleidsregels, die het UWV moet toepassen van de minister van Sociale Zaken, staat dat een aanvraag om economische redenen, marginaal getoetst wordt. Daarbij wordt vooral naar de werkmaatschappij gekeken. Echter bijna alle bedrijven bestaan uit meerdere B.V. ’s.
De politiek doet er goed aan, in de beleidsregels op te nemen, dat niet alleen naar de werkmaatschappij gekeken wordt waar het personeel op de loonlijst staat, maar ook naar de bovenliggende B.V. ‘s en waar het geld dat verdiend is (vaak, zo niet altijd) naar toegaat. Het totaal moet beoordeeld worden. In het geval van Prins Dokkum moet naar het gehele concern gekeken worden.

Oproep aan politieke partijen.
De werknemers van Prins Dokkum, de leden van de Personeelsvertegenwoordiging en de vakbonden roepen de politieke partijen op om:
• Niet toe te laten dat een goed lopende fabriek van wegbeveiliging producten van het Saferoad concern in Nederland wordt gesloten om duistere concern redenen;
• De personeelsvertegenwoordigingen dezelfde medezeggenschapsrechten te geven als ondernemingsraden bij bedrijven met 50 of meer werknemers;
• In de beleidsregels voor behandeling van ontslagaanvragen op te nemen dat bij het toetsen niet alleen de werkmaatschappij maar alle B.V. ‘s, als het om een concern gaat, de concern onderdelen die relevant zijn, worden betrokken in de toetsing of er noodzaak is tot reorganisatie.


Werknemers van Prins Dokkum
Vrouwen van de werknemers
Personeelsvertegenwoordiging
Vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen.

Uitgedeeld bij PvdA congres in Leeuwarden 27-4-2013

Volg ons

   

U bent hier