Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Heerenveen

Voor Elkaar, voor

De SP wil mensen meer zeggenschap geven. Daarom brengrt de SP het verhaal van de straat in de raad. Zo werken wij aan een georganiseerde solidariteit in de dorpen en buurten in onze gemeenten in onze gemeente Heerenveen.

De SP wil een gemeente die naast bewoners staat en de solidariteit organiseert. We willen een eigen thuiszorgorganisatie met zeggenschap en zekerheid en zonder marktwerking en eigen bijdragen. We  willen minimaal 400 sociale en duurzame huurwoningen met een maximale huur van 500 euro. En we willen dat mensen met een inkomen tot 130% van het sociale minimum aanspraak kunnen maken op een inkomensondersteuning.

Zo zorgt de SP dat de gemeente Heerenveen naast de mensen komt te staan en dat de solidariteit voor alle mensen, dorpen en buurtne wordt georiganiseerd.

Laatste nieuws

Agenda

Buurten (plaats nog onbekend)

zaterdag, februari 24, 2018 - 11:00

De SP vind het belangrijk om te weten wat er speelt onder de mensen. Daarom gaat de SP regelmatig, ook buiten de verkiezingscampagne op onderzoek uit in de buurten.

Locatie:
nog onbekend

Debat met lijsttrekker Jan van der Veen

woensdag, februari 28, 2018 - 19:30

Campagnekraam in Heerenveen

zaterdag, maart 3, 2018 - 12:15

Als er verkiezingen zijn in Heerenveen, zijn er in het centrum van Heerenveen kraampjes te vinden van politieke partijen, zo ook de kraam van de SP.

Locatie:
Wettertoer Heerenveen

Buurten in de buurt

zaterdag, maart 3, 2018 - 11:00

De SP vind het belangrijk om te weten wat er speelt onder de mensen. Daarom gaat de SP regelmatig, ook buiten de verkiezingscampagne op onderzoek uit in de buurten.

Politiek debat bibliotheek Heerenveen

maandag, februari 5, 2018 - 19:30

In de bibliotheek zal op 5 maart een debat worden gehouden, waarbij alle aan de verkiezing deelnemde partijen bij aanwezig zullen zijn. Zo ook Jan van der Veen.

Locatie:
Bibliotheek Heerenveen

1. Jan Van der Veen

Lijstrekker

Meer informatie

2. Dimph Van Ruth

Afdelingsvoorzitter en kandidaat raadslid

Meer informatie

3. Paul Steenbergen

kandidaat raadslid

Meer informatie

4. Brigitte Oudman

kandidaat raadslid

Meer informatie

5. Evert Tigchelaar

kandidaat raadslid

Meer informatie

VOORWOORD

De SP staat voor Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit.2

Het belangrijkste doel is, dat de mens weer centraal komt te staan en dat de mensen worden gehoord en begrepen. Het gaat om het bevorderen van ‘Mienskip’ (gemeenschapszin) in Heerenveen met gelijke kansen voor iedere bewoner om tot zijn recht te komen. Dat is waarin de SP wil investeren en waar nodig actie voor voert. Dit verkiezingsprogramma van SP afdeling Heerenveen is op dit doel gericht.

Wij gaan niet uit van investeren in prestigeprojecten, maar wij willen dat iedere inwoner van de gemeente Heerenveen een eerlijke kans krijgt op een goede toekomst en dat een ieder naar zijn/haar mogelijkheden kan bijdragen aan de maatschappij en dat diegenen, die dat niet kunnen, ondersteuning krijgen.

De SP afdeling Heerenveen is  zichtbaar en solidair aanwezig op straat, in de wijken en de dorpen, om zich samen met de inwoners in te zetten om onze doelen voor een sociale gemeente te verwezenlijken en te bewaken, ook buiten campagnetijd.

ZORG EN JEUGDHULP

Niemand kiest ervoor ziek, minder vitaal of hulpbehoevend te worden. Goede zorg mag niet afhangen van je portemonnee of sociale netwerk.

 • Thuiszorg
  wordt kleinschalig opgezet op basis van subsidie i.p.v. aanbesteding. We
  streven naar het oprichten van een gemeentelijke thuiszorgorganisatie.

 • Wij blijven
  ons als afdeling sterk maken voor het Nationaal Zorgfonds en het afschaffen van
  het eigen risico. Geld voor zorg moet naar zorg.

 • Jeugdhulp,
  onderwijs en armoedebestrijding moeten meer met elkaar verbonden worden.

WERK EN INKOMEN

Werken levert een belangrijke bijdrage aan menselijke waardigheid. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Een ieder, die kan werken, moet de mogelijkheid krijgen om te werken.  Niemand werkt onder het minimumloon.

 • Wij pleiten voor een gemeentelijk leerwerkbedrijf, dat de taak van UWV-werkbedrijven en re-integratiebureaus overneemt.
 • Minimabeleid wordt ruimhartig uitgevoerd. De regeling geldt tot 130% van het minimumloon.li>
 • (Rijks)geld, dat bestemd is voor armoedebestrijding, wordt ook alleen uitgegeven aan armoedebestrijding.

OMGEVING

Een veilige en prettige leefomgeving is essentieel voor iedereen. Betaalbaar wonen, een schoon milieu en een prettige leefomgeving moet voor een ieder haalbaar zijn.

 • Wij verzetten ons tegen de gaswinning onder de gemeente Heerenveen
 • We bouwen veel sociale en duurzame huurwoningen, beneden de 500 euroen met nul op de meter.
 • Bestaande huurwoningen worden, zonder extra kosten voor huurders, verduurzaamd.

MKB

De SP maakt zich hard voor het MKB. Behalve de spil van onze werkgelegenheid is het kleinbedrijf ook wendbaar, innovatief en in staat om maatwerk te leveren in de meest uiteenlopende specialisaties.

 • Aanbestedingsregels worden MKB-vriendelijk en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt een eis.
 • Koopzondagen worden niet uitgebreid.
 • Het MKB zal gestimuleerd worden om mee te denken in de overgang naar de circulaire economie en de uitvoering van duurzame energie.

ONDERWIJS EN EDUCATIE

Goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst van onze kinderen. Ieder kind verdient een veilige plek om zich te ontwikkelen en een goede plaats in de samenleving te verwerven.

 • Behoud de scholen in de wijken en dorpen.
 • De gemeente bevordert de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
 • Stichting Leergeld krijgt voldoende middelen voor ondersteuning van leerlingen, die dit nodig hebben.

SPORT EN CULTUURBELEVING

Cultuur en sportbeoefening moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. SP Heerenveen hecht vooral ook aan cultuureducatie.

 • Elk kind moet lid kunnen zijn van een sportvereniging. Lidmaatschap van een sportclub wordt volledigbetaald uit het kindpakket
 • Ieder kind moet buiten schooltijden zwemles kunnen volgen.
 • De bibliotheken blijven open, toegankelijk en betaalbaar.

VERKEER

In onze gemeente moet iedereen vlot en veilig  van A naar B kunnen komen.

 • We willen een transferium op het (beoogde) “AZC terrein”, met een pendelbus naar het ziekenhuis.
 • We willen overal in onze gemeente veilige, goed verlichte fiets- en voetpaden.Er komt een veilig fietspad bij de Zonnebloemstraat (zoals in planning AZC staat).
 • Alle dorpen in de gemeente moeten tot aan de kern goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer.

FINANCIËN

De SP wil verantwoord omgaan met publiek geld. Prestigeprojecten kunnen wachten, het welzijn van mensen niet.

 • De gemeente maakt zo weinig mogelijk gebruik van (dure) externe (advies)bureaus en interim-personeel.
 • Gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden wanneer dit de financiële positie van mensen met lagereinkomens in de problemen kan brengen.
 • Wij zijn tegen investeren in prestigeprojecten, maar voor investeren in mensen en kleinschaligheid.

VEILIGHEID EN OPENBAAR BESTUUR

De gemeente moet open en transparant functioneren. Zij zijn er voor de inwoners en niet andersom.

 • Buurtcentra vormen een centraal punt voor veiligheid in de buurt en zijn laagdrempelig. De (wijk)agent, wijkverpleegkundige en maatschappelijk werker zijn hier te vinden.
 • Als de gemeente een taak, concessie of opdracht wettelijk niet hoeft aan te besteden, moet zij dat ook niet doen.
 • De gemeente heeft de verantwoordelijkheid inwoners op tijd en duidelijk te informeren over regelingen, vergoedingen en subsidies waar zij recht op hebben.

Doe mee

SP Heerenveen is zeer actief in de buurten en wijken. Daarom is de SP altijd op zoek naar mensen die hierbij kunnen helpen! Mocht je intresse hebben dan kan je mailen naar heerenveen@sp.nl


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Doneer Normale website