h

verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen

 

VAN DE STRAAT IN DE RAAD

2018-2022

Verkiezingsprogramma

afdeling HEERENVEEN

VOORWOORD

De SP staat voor Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit.

Het belangrijkste doel is, dat de mens weer centraal komt te staan en dat de mensen worden gehoord en begrepen. Het gaat om het bevorderen van ‘Mienskip’ (gemeenschapszin) in Heerenveen met gelijke kansen voor iedere bewoner om tot zijn recht te komen. Dat is waarin de SP wil investeren en waar nodig actie voor voert. Dit partijprogramma van SP afdeling Heerenveen is op dit doel gericht.

Wij gaan niet uit van investeren in prestigeprojecten, maar wij willen dat iedere inwoner van de gemeente Heerenveen een eerlijke kans krijgt op een goede toekomst en dat een ieder naar zijn/haar mogelijkheden kan bijdragen aan de maatschappij en dat diegenen, die dat niet kunnen, ondersteuning krijgen.

De SP afdeling Heerenveen is zichtbaar en solidair aanwezig op straat, in de wijken en de dorpen, om zich samen met de inwoners in te zetten om onze doelen voor een sociale gemeente te verwezenlijken en te bewaken, ook buiten campagnetijd.

ZORG EN JEUGHULP

Niemand kiest ervoor ziek, minder vitaal of hulpbehoevend te worden.Goede zorg mag niet afhangen van je portemonnee of sociale netwerk.

 • Thuiszorg wordt kleinschalig opgezet op basis van subsidie i.p.v. aanbesteding. We streven naar het oprichten van een gemeentelijke thuiszorgorganisatie.
 • Wij blijven ons als afdeling sterk maken voor het Nationaal Zorgfonds en het afschaffen van het eigen risico. Geld voor zorg moet naar zorg.
 • Jeugdhulp, onderwijs en armoedebestrijding moeten meer met elkaar verbonden worden.

WERK EN INKOMEN

Werken levert een belangrijke bijdrage aan menselijke waardigheid. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Een ieder, die kan werken, moet de mogelijkheid krijgen om te werken. Niemand werkt onder het minimumloon.

 • Wij pleiten voor leerwerkbedrijven in buurten en dorpen, die de taak van UWV-werkbedrijven en re-integratiebureaus overnemen.
 • Minimabeleid wordt ruimhartig uitgevoerd. De regeling geldt tot 130% van het minimumloon.
 • (Rijks)geld, dat bestemd is voor armoedebestrijding, wordt ook alleen uitgegeven aan armoedebestrijding.

OMGEVING

Een veilige en prettige leefomgeving is essentieel voor iedereen. Betaalbaar wonen, een schoon milieu en een prettige leefomgeving moet voor een ieder haalbaar zijn.

 • Wij verzetten ons tegen de gaswinning onder de gemeente Heerenveen
 • We bouwen veel sociale en duurzame huurwoningen, beneden de 500 euro met nul op de meter.
 • Bestaande huurwoningen worden, zonder extra kosten voor huurders, verduurzaamd.

MKB

De SP maakt zich hard voor het MKB.

Behalve de spil van onze werkgelegenheid is het kleinbedrijf ook wendbaar, innovatief en in staat om maatwerk te leveren in de meest uiteenlopende specialisaties.

 • Aanbestedingsregels worden MKB-vriendelijk en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt een eis.
 • Koopzondagen worden niet uitgebreid.
 • Het MKB zal gestimuleerd worden om mee te denken in de overgang naar de circulaire economie en de uitvoering van duurzame energie.

ONDERWIJS EN EDUCATIE

Goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst van onze kinderen. Ieder kind verdient een veilige plek om zich te ontwikkelen en een goede plaats in de samenleving te verwerven.

 • Behoud de scholen in de wijken en dorpen.
 • De gemeente bevordert de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
 • Stichting Leergeld krijgt voldoende middelen voor ondersteuning van leerlingen, die dit nodig hebben.

SPORT EN CULTUURBELEVING

Cultuur en sportbeoefening moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. SP Heerenveen hecht vooral ook aan cultuureducatie.

 • Elk kind moet lid kunnen zijn van een sportvereniging. Lidmaatschap van een sportclub wordt volledig betaald uit het kindpakket
 • Ieder kind moet buiten schooltijden zwemles kunnen volgen.
 • De bibliotheken blijven open, toegankelijk en betaalbaar.

VERKEER

In onze gemeente moet iedereen vlot en veilig van A naar B kunnen komen.

 • We willen een transferium op het (beoogde) “AZC terrein”, met een pendelbus naar het ziekenhuis.
 • We willen overal in onze gemeente veilige, goed verlichte fiets- en voetpaden. Er komt een veilig fietspad bij de Zonnebloemstraat (zoals in planning AZC staat).
 • Alle dorpen in de gemeente moeten tot aan de kern goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer.

VEILIGHEID EN OPENBAAR BESTUUR

De gemeente moet open en transparant functioneren. Zij zijn er voor de inwoners en niet andersom.

 • Buurtcentra vormen een centraal punt voor veiligheid in de buurt en zijn laagdrempelig. De (wijk)agent, wijkverpleegkundige en maatschappelijk werker zijn hier te vinden.
 • Als de gemeente een taak, concessie of opdracht wettelijk niet hoeft aan te besteden, moet zij dat ook niet doen.
 • De gemeente heeft de verantwoordelijkheid inwoners op tijd en duidelijk te informeren over regelingen, vergoedingen en subsidies waar zij recht op hebben.

FINANCIËN

De SP wil verantwoord omgaan met publiek geld. Prestigeprojecten kunnen wachten, het welzijn van mensen niet.

 • De gemeente maakt zo weinig mogelijk gebruik van (dure) externe (advies)bureaus en interim-personeel.
 • Gemeentelijke belastingen worden kwijtgescholden wanneer dit de financiële positie van mensen met lagere inkomens in de problemen kan brengen.
 • Wij zijn tegen investeren in prestigeprojecten, maar voor investeren in mensen en kleinschaligheid.

 

 

 

Volg ons

   

U bent hier